Oppvekst

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

AOF Fagskolen
opptak@aof-fagskolen.no
52 70 90 00

Praktisk informasjon

Ved faglige spørsmål rundt utdanningen, kontakt
Kompetanserådgiver: Mette Pettersen
Tlf. 95 92 74 24 /e-post: mette.pettersen@aof-fagskolen.no


Studieomfang: Deltid
Varighet: 2 semestre
Studentavgift: Kr 500

Eksamen: Emne 1, 2 og 3 avsluttes med innlevering av en skriftlig oppgave. Emne 3 har i tillegg en muntlig høring

Undervisningssted: Stavanger
Undervisningsdager: Undervisningen er stedsbasert og foregår hver mandag + 1-2 onsdager pr. mnd
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00        

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Oppstart er også med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Til orientering gjør vi oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefined

Informasjon

Med stadig økende grad av utfordrende situasjoner i barnehage og skole vil du med fagskoleutdanningen «Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren» få kunnskapen og verktøyene du trenger for å håndtere utfordrende situasjoner som oppstår, på en tilfredsstillende måte. Du skal etter endt utdanning ha kunnskap om betydningen av tidlig innsats i oppvekstsektoren, forsvarlige teknikker som sikrer trygg håndtering, samt samhandling og kommunikasjon med barn og foresatte.

Dette er en gratis fagskole som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere eller arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfag, som har sitt virke i oppvekstsektoren.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2-årig eller 3-årig).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på fagbrev som helsefagarbeider, autorisasjon som hjelpepleier eller dokumentert utdanning som barnehagelærer eller barnevernspedagog. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Faginnhold

Emne/modul 1: Forebyggingsperspektivet
1a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet
1 b. Forståelse, holdninger og forebygging
1 c. Etikk og kunnskap
1 d. Lovverk og forskrifter

Emne/modul 2: Håndteringsperspektivet
2a.  Forarbeid
2b. Handling
2c.  Oppfølging

Emne/modul 3: Veiledningsperspektivet
3a. I møte med barnet
3b. I møte med seg selv og andre voksne i barnehage/skole
3c. I samarbeid med foreldre og andre instanser