Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

AOF Fagskolen
opptak@aof-fagskolen.no
52 70 90 00

Praktisk informasjon

Ved faglige spørsmål rundt denne utdanningen, kontakt:
Kompetanserådgiver: Birthe Lien
tlf. 41 66 26 64 / e-post birthe.lien@aof-fagskolen.no

Studieomfang: Deltid
Varighet: 2 semestre
Studentavgift: Kr 500

Eksamen: Emne 1, 2, og 3 avsluttes med innlevering av en skriftlig oppgave, emne 4 avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave og en muntlig høring.

Undervisningssted: Bergen
Undervisningsdager: Undervisningen er stedsbasert og foregår hver torsdag + 1-2 tirsdager pr. måned (ca. 5 samlinger pr. måned)
Klokkeslett: 17.00 - 21.00

Søknadsfrist for hovedopptaket er 15.04.2024.

F.o.m. 16.04.2024 åpner vi for nye søknader i suppleringsopptaket, forutsatt at vi da har ledige studieplasser. Suppleringsopptaket vil gå frem til oppstart på utdanningen eller til utdanningen er fulltegnet.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Oppstart er også med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Til orientering gjør vi oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefinedInformasjon

Veiledning av lærlinger er en fagskoleutdanning som gir deg dybdekompetansen du trenger for å være en dyktig veileder eller faglig leder for lærlinger. Lærlingeordningen er en viktig del av utdanningssystemet og krever dyktige fagarbeidere med god veiledningskompetanse. Bedrifter med gode veiledere øker kvaliteten på opplæringen og sørger for at bedriften sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere.

Du vil gjennom studiet blant annet lære om å iverksette tiltak som bidrar til økt motivasjon og mestringsfølelse hos lærlingen. Utdanningen består av tema som veileders rolle og oppgaver, veiledning i praksis, læreplanverket, vurdering og dokumentasjon. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.


Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

NB! Studieplanen er under revidering, så det kan skje endringer i utdanningens innhold og organisering.

Utdanningen passer for

For deg som er, eller ønsker å bli, instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskole Veiledning av lærlinger kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller autorisasjon. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2- eller 3-årig).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke-formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.


Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøve innen yrkesfaglige utdanningsprogram eller . Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

    eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram.  For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

    eller

  • dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver knyttet til veiledning og opplæring.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer heller ikke til fagbrev- eller svennebrev.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

NB! Studieplanen er under revidering, så det kan skje endringer i utdanningens innhold og organisering.

Faginnhold

Emne 1: Veileders rolle og oppgaver

1a. Roller og ansvar
1b. Mottak og samarbeid om opplæringen
1c. Kommunikasjon og etikk i fagopplæringen

Emne 2: Veiledning i praksis

2a. Veiledningsmetodikk
2b. Veiledning og yrkespedagogikk
2c. Konflikthåndtering
2d. Tilpasset opplæring
2e. Medvirkning, mestring og motivasjon

Emne 3: Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon

3a. Lov og rammeverk, kvalitet i fagopplæringen
3b. Læreplanforståelse
3c. Mål og planer
3d. Vurdering for læring
3e. Gjennomgående dokumentasjon

Emne 4: Faglig fordypning

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.