Økonomi- og ledelsesfag

Fagskolemodul Sikkerhetsledelse og organisasjonskultur innen luftfarten

Denne fagskolemodulen gir deg kompetansen til å grundig analysere risikoområder og utvikle en organisasjonskultur som prioriterer sikkerhet.

Informasjon

Ønsker du å øke kompetansen din innen Sikkerhetsledelse og organisasjonskultur rettet mot luftfarten? Med fagskolemodulen Sikkerhetsledelse og organisasjonskultur innen luftfarten får du kunnskap om hva som kan bidra til å øke personalets fokus på sikkerhet og hvordan det kan være mulig, gjennom teamutvikling, samhandling og medvirkning, å forbedre egen organisasjonskultur.

Fagskolemodulen Sikkerhetsledelse og organisasjonskultur innen luftfarten gir deg kunnskap om  styrende regelverk på sikkerhetsområdet, Luftfartstilsynet, Sikkerhetskultur, organisasjons- og rapporteringskultur (Company Resource Management), effektiviserings- og forbedringsarbeid, team og samhandling. Etter å ha fullført fagskolemodulen vil du ha kompetansen til å identifisere risikoområder innen sikkerhetsledelse og praktisk arbeid mot en organisasjonskultur som speiler fokus på sikkerhet.

Dette er en fagskolemodul som gir 5 studiepoeng. Fagskolemodulen er finansiert gjennom Bransjeprogram for Luftfarten.

Organisering av opplæringen

– Utdanningen tilbys som fagskolemodul på 8 uker med totalt 32 timer undervisning og gjennomføres som nettbasert deltidsutdanning. 

– Fullført utdanning gir 5 studiepoeng

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for ledere, skiftledere, teamledere, mellomledere og andre som ønsker å tilegne seg kompetanse innen sikkerhetsledelse og organisasjonskultur rettet mot luftfarten.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse (Fagbrev eller generell studiekompetanse) eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskoleutdanningen er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolemodulen Sikkerhetsledelse og organisasjonskultur kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen reiseliv, transport, luftfart, vekterfaget, sikkerhetsfaget, salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, logistikkfaget, renholdsfaget, kokkefaget eller servitørfaget.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfaglige utdanningsprogram som nevnt under formelle opptakskrav, eller generell studiekompetanse. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram som nevnt under formelle opptakskrav. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring. Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver inne luftfarts- og/eller relaterte disipliner

Gjennomført og bestått fagskolemodul kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev

Opptak uten ønske om studiepoeng – kursbevis utstedes

Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for fagskolemodulen eller få utstedt et kursbevis for deltakelse. For å motta kursbevis må du ha oppmøte på 75% eller høyere. Ingen ønske om studiepoeng, ikke behov for å dokumentere annet enn at du jobber i luftfarten, eller har tidligere erfaring fra bransjen

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Faginnhold

1a. Hva er ledelse?

Transformasjonsledelse

Kunnskap

Ferdigheter

Holdninger

Håndtering av utfordrende regelverk

1b. Hva er luftfart?

Elementene i luftfarten

Aktørene innen elementene

Safety- og securitybarrierer

1c. Hva er sikkerhet?

Sikkerhet

Sikkerhetsfilosofier og prinsipper i sivil og militær luftfart

Regelverk

1d. Roller

Rollemodeller

Pentagonanalyse: å forstå den organisatoriske komponenten

OODA-loop

1e. Safety

Utilsiktede hendelser

Kjente forhold med kjente aktører og kjent regelverk som er regulert på forhånd

Norske flysikkerhetsresultater

Definisjon luftfartsulykke

NASA Space Shuttle Challenger Downfall: the case against Boeing Boeing 737 Max

1f. Security

Tilsiktede hendelser

Ukjente forhold med eksterne aktører

Eksempel på hendelse

Unruly passengers

Forskrift og lovverk

1g. Sikkerhetsledelse

Kunnskap

Ferdigheter

Holdninger/etikk

Ansvar

De vanskelige avgjørelsene

Risikoanalyse

Organisatorisk og individuell kompetansebygging

Organisatorisk og individuelle kultursæregenheter

1h. Tverrfaglig samarbeid

Ulike yrkesgrupper i luftfarten

Tverrfaglig samarbeid

Samhandling og koordinering av tjenester

1i. Organisasjonskultur

Betingelser for utvikling av kultur

Normer, verdier og etiske dilemmaer

Ledelsens betydning for kulturens innhold

Flerkulturell forståelse i luftfarten

Subkulturer i luftfarten