AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Kontor-, salg- og serviceledelse

Kontor,- salg- og serviceledelse – Mandal – vår 2022

Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Undervisningen vil foregå fast på tirsdager. Ekstradag er ikke avklart enda.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 12. desember. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 13. desember og frem til oppstart på utdanningen.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse

Fagskoleutdanningen passer for fagarbeidere innen kontor-, salg- og service og de som jobber innenfor et relevant arbeid. Fagskoleutdanningen gir studentene et godt grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstillingskompetanse slik at både den enkelte og arbeidslivet er sikret faglig utvikling og kompetanse i tråd med utfordringer og utvikling i fremtiden. Fagskoleutdanningen er både yrkesrettet og praksisrelatert.

Målet for utdanningen er å gi studentene en bred kompetanseplattform for å arbeide som fagpersoner i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. Utdanningen skal gi mulighet for utvikling mot lederstillinger. Studentene skal framstå som reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med ledelse og øvrige medarbeidere.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav: 

For opptak til fagskoleutdanningen Kontor-, salg- og serviceledelse, kreves det fullført videregående opplæring fra studieretning service og samferdsel med fagbrev, tilsvarende læreplaner fra studieretning for salg- og service (R94) eller generell studiekompetanse.  

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.  

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT – godkjente emner fra tidligere.  

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplass som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Læringsmål

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år 
  • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»

Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv – 14 uker

1a. Studieteknikk  

1b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv  

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning  

1d. Etikk  

1e. Et utvidet servicebegrep  

1f. Privat og offentlig sektor:  

  • Offentlig forvaltning og private virksomheter  
  • Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet  
  • Lov- og avtaleverket 

Emne 2: Kontor, IKT og økonomi – 19 uker

2a. Saksbehandling  

2b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling  

2c. IKT, kontor og saksbehandlingssystemer  

2d. Økonomi  

– Grunnleggende regnskap  

– Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning  

– Innkjøp og lagerhold  

– Skatter og avgifter 

Emne 3: Markedsføring og salg – 16 uker 

3a. Målsetting og strategiarbeid  

3b. Bruker- og forbrukeratferd  

3c. Pris, produktutvikling og produktets livssyklus  

3d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser  

3e. Omdømme- og merkevarebygging  

3f. Presentasjon og presentasjonsteknikk  

3g. Salg og tjenesteyting, inkl. bedriftsbesøk 

Emne 4: Ledelse og personal – 19 uker 

4a. Ledelse  

4b. Personalforvaltning  

4c. Helse, miljø og sikkerhet  

4d. Rekruttering og kompetanse 

Emne 5: Fordypning – 8 uker 

Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.